Đóng

05/07/2018

Thông tin đại hội cổ đông tháng 8.2017

THƯ MỜI

V/v: dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Kính gửi:  Quý Cổ đông Công ty CP Hóa Chất Nhựa Đà Nẵng

Hội đồng quản trị Công ty CP Hóa Chất Nhựa Đà Nẵng trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, với các nội dung sau:

1. Thời gian: Bắt đầu lúc 08h30 ngày 19 tháng 08 năm 2017.

2. Địa điểm: Khách sạn Luxury Đà Nẵng – 205 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng.

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty theo danh sách chốt cổ đông đã chốt ngày 31/12/2016. Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu đính kèm).

4. Nội dung Đại hội:

+ Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh và hoạt động HĐQT của Công ty năm 2016 và kế hoạch mục tiêu năm 2017.

+ Báo cáo Ban kiểm soát năm 2016.

+ Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán, dự kiến phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2017.

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

5. Tài liệu họp ĐHĐCĐ: Qúy cổ đông truy cập vào link sau để tải hồ sơ: https://goo.gl/gDkjLt

6. Xác nhận tham dự đại hội: Để công tác tổ chức được chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu quy định và gởi đến Công ty chậm nhất trước 16h00 ngày 15/08/2017 qua điện thoại, fax, email hoặc trực tiếp thư xác nhận theo địa chỉ sau:

Phòng TC-HC: CÔNG TY CP HÓA CHẤT NHỰA ĐÀ NẴNG

Đ/c: Tầng 6, Tòa nhà Indochina Riverside Tower, 74 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236.3871507 – Hp:  0949.750.145 (Gặp Linh PTC-HC)

Fax: 0236.3561849 – Email: info.pcdanang@gmail.com

Ghi chú:

1. Quý Cổ đông tự chi trả chi phí đi lại và ăn ở.

2. Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND và giấy ủy quyền (nếu có) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH