Đóng

Tin tức

21/07/2020

THƯ MỜI dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

THƯ MỜI

V/v: dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

 

Kính gửi:  Quý Cổ đông Công ty CP Hóa Chất Nhựa Đà Nẵng

Hội đồng quản trị Công ty CP Hóa Chất Nhựa Đà Nẵng trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, với các nội dung sau:

  1. Thời gian: Bắt đầu lúc 8h30 ngày 24 tháng 07 năm 2020.
  2. Địa điểm: Khách sạn Bamboo Green – 177 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng.
  3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty theo danh sách chốt cổ đông đã chốt ngày 31/12/2019. Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản.
  4. Nội dung Đại hội:

+ Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh và hoạt động HĐQT của Công ty năm 2019 và kế hoạch mục tiêu năm 2020.

+ Báo cáo Ban kiểm soát năm.

+ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán, dự kiến phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2020.

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

  1. Tài liệu họp ĐHĐCĐ: đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: www.pcdanang.com
  2. Xác nhận tham dự đại hội: Để công tác tổ chức được chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu quy định và gởi đến Công ty chậm nhất trước 16h ngày 22/07/2020 qua điện thoại, fax, email hoặc trực tiếp thư xác nhận theo địa chỉ sau:

 

Phòng TC-HC: CÔNG TY CP HÓA CHẤT NHỰA ĐÀ NẴNG

Đ/c: 19-21 Nguyễn Thái Học, P Hải Châu I, Q Hải Châu, Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236.3871507              Hp:  0905.947.179 (Gặp Sơn)

Fax: 0236.3561849                                    Email: sonpcdanang@gmail.com

 

Ghi chú:

  1. Quý Cổ đông tự chi trả chi phí đi lại và ăn ở.
  2. Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND và giấy ủy quyền (nếu có) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    CHỦ TỊCH