Đóng

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Thông báo v/v chia cổ tức 2020

THÔNG BÁO V/v: Chia cổ tức 2020 bằng CP tỷ lệ 25% Kính gửi:  Quý vị Cổ đông Hội đồng quản trị Công ty CP […]

06/05/2021

Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2020

1.Chương trình ĐHCĐ thường niên 2020 2. Quy chế ĐHCĐ thường niên 2020 3. Báo Cáo Hội Đồng Quản Trị 2020. 4. BC tài chính 2019 […]

21/07/2020

Thông báo v/v chia cổ tức 2018

THÔNG BÁO V/v: Chia cổ tức 2018 bằng CP khoảng 8,33%. Kính gửi:  Quý vị Cổ đông Hội đồng quản trị Công ty CP Hóa […]

20/08/2019

Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2019

Chương trình ĐHCĐ thường niên 2019 XEM CHI TIẾT Quy chế ĐHCĐ thường niên 2019 XEM CHI TIẾT BAO CAO HOI DONG QUAN TRI 2019 XEM CHI […]

27/05/2019