Đóng

Tin tức

20/08/2019

Thông báo v/v chia cổ tức 2018

THÔNG BÁO

V/v: Chia cổ tức 2018 bằng CP khoảng 8,33%.

Kính gửi:  Quý vị Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty CP Hóa Chất Nhựa Đà Nẵng thông báo đến Quý vị Cổ đông về việc chia cổ tức 2018 bằng CP khoảng 8,33% như sau:

  1. Công ty sẽ cập nhật thêm vào “Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần” phần CP tăng thêm theo tỷ lệ cho các Cổ đông.
  2. Đề nghị các Cổ đông hiện hữu của Công ty đang sở hữu cổ phần nộp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần đang lưu giữ về Công ty để cập nhật.
  3. Thời gian nộp lại chậm nhất là ngày 31/08/2019.
  4. Địa đểm nộp về Công ty theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CP HÓA CHẤT NHỰA ĐÀ NẴNG

Đ/c: 19-21 Nguyễn Thái Học, P Hải Châu I, Q Hải Châu, Đà Nẵng.
TeL: 0236.3871507
Hp:  0949.750145 (Gặp Linh PTC-HC)

Xin chân thành cảm ơn!

                                                                                              CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

XEM FILE ĐÍNH KÈM