Đóng

Tin tức

27/05/2019

Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2019

  1. Chương trình ĐHCĐ thường niên 2019 XEM CHI TIẾT
  2. Quy chế ĐHCĐ thường niên 2019 XEM CHI TIẾT
  3. BAO CAO HOI DONG QUAN TRI 2019 XEM CHI TIẾT
  4. Bao cao tài chính trình ĐHCĐ 2019 XEM CHI TIẾT
  5. BAO CAO BAN KIEM SOAT 2019 XEM CHI TIẾT
  6. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2017 XEM CHI TIẾT
  7. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2018 XEM CHI TIẾT
  8. Biên Bản họp ĐHCĐ 2019 XEM CHI TIẾT
  9. Nghị quyết của ĐHCĐ 2019 XEM CHI TIẾT