Đóng

PP Sợi

I3110
Tên sản phẩm: T3034

Nhà sản xuất: BRS

Xuất xứ: Việt Nam

1102K
Tên sản phẩm: 1102K

Nhà sản xuất: APPC

Xuất xứ: Ả Rập

PP 500P
Tên sản phẩm: 500P

Nhà sản xuất: Sabic

Xuất xứ: Ả Rập

H11BF-Natpet
Tên sản phẩm: H03ML

Nhà sản xuất: Natbet

Xuất xứ: Ả Rập